Privacyverklaring MarketingTools

Laatste update algemene voorwaarden: 17 april 2023. 

1 Introductie
MarketingTools, gevestigd aan Molenweg 44, 4651 CM, Steenbergen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Contactgegevens: https://marketingtools.nl, Molenweg 44, 4651 CM, Steenbergen, T: 085-1054712. Thiemen Vermeulen is de Functionaris Gegevensbescherming van MarketingTools. Hij is te bereiken via support@marketingtools.nl.

2 Persoonsgegevens die wij verwerken
MarketingTools verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf actief aan ons heeft verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– IP-adres
– Gegevens over uw surfgedrag op onze website
– Gebruikersnaam, wachtwoorden en andere accountspecifieke gegevens
– NAW-gegevens
– Geslacht
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, in correspondentie en telefonisch.

3 Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via support@marketingtools.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

4 Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
MarketingTools verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Verzenden van digitale en/of papieren mailings
– U te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over onze diensten en producten. Dit kan telefonisch, per e-mail of per post
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– Het afhandelen van uw betaling
– MarketingTools analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren
– MarketingTools verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

5 Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
MarketingTools bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

6 Delen van persoonsgegevens met derden
MarketingTools verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

7 Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Onze website maakt gebruik van cookies. Voor meer informatie over cookies verwijzen wij u naar ons Cookiebeleid. Google mag de gegevens niet gebruiken voor andere Google-diensten.

8 Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door MarketingTools en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar support@marketingtools.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

9 Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
MarketingTools neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via support@marketingtools.nl.