Algemene voorwaarden MarketingTools

Laatste update algemene voorwaarden: 7 juni 2021. 

Wij, Vermeulen Steenbergen b.v., leveren diensten in persoon en als software-as-a-service via MarketingTools (de Website) aan. Dit betekent dat wij u via het internet toegang bieden tot de Website die door ons is ontwikkeld. Dit zijn de algemene voorwaarden die op het gebruik van de Website van toepassing zijn en eventuele aanvullende producten en diensten.
Mocht u vragen hebben over deze algemene voorwaarden of de Website, aarzel dan niet contact met ons op te nemen door te mailen naar support@marketingtools.nl.
Ons adres is Molenweg 44, 4651 CM in Steenbergen, met KvK-nummer: 20093388.
Wij hebben het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. U stemt ermee in dat steeds de laatste versie van deze algemene voorwaarden van toepassing zal zijn. Afwijkende afspraken gelden alleen als deze schriftelijk door ons zijn aanvaard.

1. Algemeen
1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en overeenkomst die wij met u sluiten.
1.2. Wij zullen deze algemene voorwaarden op verzoek kosteloos aan u toezenden. Zij zijn ook beschikbaar via marketingtools.nl/algemene-voorwaarden.
1.3. U gaat deze overeenkomst aan in de hoedanigheid van een bedrijf. U kan dus geen beroep doen op het consumentenrecht en geniet geen bescherming zoals het herroepingsrecht.
1.4. Als een deel van deze voorwaarden of de overeenkomst waarop zij van toepassing zijn nietig of vernietigbaar is, verandert dat niets aan de geldigheid van de rest van deze algemene voorwaarden of de overeenkomst waarop zij van toepassing zijn. Het nietige of vernietigde deel wordt vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk de inhoud van de nietige bepaling volgt.

2. Offertes, aanbiedingen en prijs
2.1. Al onze aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders is afgesproken. Een aanbod in een offerte geldt alleen voor de specifieke onderliggende opdracht (en niet voor eventuele toekomstige orders).
2.2. Wij mogen ervan uitgaan dat de gegevens die u aan ons verstrekt kloppen. Wij zullen onze offerte op deze informatie baseren.
2.3. Alle door ons gecommuniceerde prijzen zijn exclusief btw, onkosten en verschotten.
2.4. Wij mogen onze prijzen en tarieven altijd aanpassen. De prijswijziging zal 30 dagen na de aankondiging daarvan, ingaan.
2.5. Als u niet akkoord gaat met de prijswijziging, kunt u binnen 14 de overeenkomst met ons opzeggen. De overeenkomst eindigt dan op de datum dat de prijswijziging ingaat.

3. Pakketten en betalingen
3.1. Voor alle pakketten en aanvullende diensten of producten die wij aanbieden voor gebruik van de Website geldt een initiële termijn van 12 maanden, tenzij anders vermeld op marketingtools.nl. U kunt na de initiële termijn uw pakket opzeggen per e-mail naar support@marketingtools.nl, met een opzegtermijn van 1 maand. De overeenkomst wordt automatisch verlengd met steeds periodes van 12 maanden.
3.2. Als u uw pakket wijzigt naar een ander pakket dan geldt opnieuw een initiële contractstermijn van 12 maanden, tenzij anders overeen is gekomen.
3.3. Het verschuldigde bedrag per pakket wordt per kwartaal via automatische incasso van uw rekening afgeschreven, tenzij anders overeen is gekomen. Voor aanvullende producten of diensten kunnen aanvullende bedragen in rekening gebracht worden, die ook automatisch worden geïncasseerd. Voor het automatisch incasseren zullen wij u een verzoek toesturen voor een mandaat, waarmee wij van u de expliciete toestemming krijgen om de verschuldigde bedragen via SEPA Direct Debit van eCurring (een product van Mollie Payments) te incasseren.
3.4. Omdat wij gebruik maken van automatisch incasseren bij de pakketten heeft u de mogelijkheid een afschrijving te storneren. Wij wijzen erop dat een ongeoorloofde stornering kosten met zich mee brengt. Wij rekenen hiervoor de gemaakte administratiekosten met een maximum van € 40 exclusief btw per stornering. Wij verzoeken u dan ook niet te storneren, maar contact op te nemen met ons via support@marketingtools.nl indien u het niet eens bent met een afschrijving.

4. Gebruik van MarketingTools
4.1. Als u gebruik wilt maken van de Website, moet u zich registreren op onze website. U bent zelf verantwoordelijk voor het gebruik van de Website en de veiligheid van uw account.
4.2. Uw account is persoonlijk. U moet uw accountgegevens en wachtwoord strikt geheim houden. U bent aansprakelijk voor alle handelingen die worden gedaan nadat is ingelogd met de accountgegevens en het wachtwoord.
4.3. Uw persoonlijke account is gekoppeld aan één bedrijf. U mag de Website via uw account – tenzij anders overeen is gekomen – alleen gebruiken voor dit specifiek bedrijf, niet voor een ander bedrijf.
4.4. Wij hebben het recht een account te blokkeren. Dit doen wij als wij het redelijke vermoeden hebben dat met een of meer accounts in strijd wordt gehandeld met de wet of deze overeenkomst. Daarnaast houden wij het recht om andere consequenties aan dit gebruik te verbinden.
4.5. U bent zelf verantwoordelijk voor de technische werking en onderhoud van uw internetverbinding, interne netwerk en alle overige IT-systemen die volgens onze systeem-vereisten nodig zijn voor het gebruik van de Website.
4.6. Medewerkers van MarketingTools hebben toegang tot uw account als dat voor het verlenen van onze diensten noodzakelijk is.
4.7. Op gebruik van MarketingTools, is onze privacyverklaring (www.marketingtools.nl/privacyverklaring), cookiebeleid (www.marketingtools.nl/cookiebeleid) en disclaimer (www.marketingtools.nl/disclaimer) van toepassing

5. Beschikbaarheid en onderhoud van MarketingTools
5.1. Wij zullen ervoor zorgen dat u de Website kunt gebruiken gedurende de tijd dat wij een contract met u hebben. Wij zullen ons inspannen om de Website continu ter beschikking te stellen maar garandeert niet dat de Website te allen tijde beschikbaar is. Wij zijn verantwoordelijk voor de werking en het onderhoud van de Website.
5.2. Wij kunnen de Website (gedeeltelijk) buiten werking stellen voor onderhoud. Wij voeren het onderhoud in principe buiten kantoortijden (09:00 – 17:00 uur) uit. U ontvangt twee werkdagen voor het geplande onderhoud, een kennisgeving van ons. Alleen bij noodgevallen zullen wij u geen kennisgeving sturen.
5.3. Wij houden het recht de Website te wijzigen en bepaalde eigenschappen of functionaliteiten van de Website te wijzigen, te verwijderen of toe te voegen.
5.4. Wij garanderen niet dat de Website foutloos is. Breng ons gelijk op de hoogte als de Website een storing heeft, zoals een foutmelding of het uitvallen van een functionaliteit van de Website. U kunt dit doen door te e-mailen naar support@marketingtools.nl. Wij zullen vervolgens ons best doen de storing zo snel mogelijk op te lossen.

6. Derden
Wij mogen werkzaamheden (deels) laten verrichten door derden, als wij vinden dat dit nodig is voor de goede uitvoering van de overeenkomst. Artikelen 7:404 BW (uitvoering door bepaalde persoon), artikel 7:407 lid 2 (hoofdelijke aansprakelijkheid) en 7:409 BW (overlijden van bepaalde persoon) zijn niet van toepassing.

7. Overmacht
Wij zijn niet aansprakelijk als wij de overeenkomst met u niet kunnen nakomen door overmacht. Dit geldt ook als u de overeenkomst door overmacht niet kunt nakomen. Als de overmacht langer duurt dan drie maanden, kan deze overeenkomst schriftelijk worden opgezegd. In dat geval bestaat er geen recht op schadevergoeding. Wij zullen u een factuur sturen over de (nog niet betaalde) periode dat u de Website heeft gebruikt.

8. Intellectuele eigendomsrechten
8.1. Wij (of onze licentiegevers of toeleveranciers) zijn exclusief eigenaar van alle bestaande en toekomstige intellectuele eigendomsrechten, zoals auteursrechten, merkrechten, modelrechten, octrooirechten, broncode en know-how, die rusten op of voortvloeien uit de Website.
8.2. U krijgt alleen het recht de Website te gebruiken. U kunt geen aanspraak maken op de in lid 1 genoemde intellectuele eigendomsrechten. Het recht tot gebruik van de Website is niet exclusief en het is niet toegestaan het recht tot gebruik van de Website over te dragen of in licentie te geven.

9. Geheimhouding
Wij zijn verplicht al uw vertrouwelijke informatie geheim te houden. Onder ‘vertrouwelijke informatie’ verstaan wij alle informatie waarvan u heeft aangegeven dat deze vertrouwelijk is of waarvan het uit de aard van de informatie voortvloeit. Het volgende is in ieder geval vertrouwelijke informatie:
• informatie die in verband staat met onderzoek en ontwikkeling, bedrijfsgeheimen of bedrijfsinformatie;
• persoonsgegevens zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

10. Aansprakelijkheid
10.1. U vrijwaart ons voor alle aanspraken van anderen vanwege de data die u met behulp van de Website heeft opgeslagen, verzameld of verwerkt. Wij zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van de data die u binnen de Website heeft opgeslagen, verzameld of verwerkt.
10.2. Wij zijn niet aansprakelijk voor de schade die is ontstaan door ondeskundig gebruik van de Website.
10.3. Wij zijn alleen aansprakelijk voor uw directe schade, die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van een tekortkoming van ons.
10.4. Onze aansprakelijkheid is steeds beperkt tot maximaal €250,00, of het bedrag dat onze verzekeraar in dat geval uitkeert.
10.5. Wij verplichten ons zorg te dragen voor een zorgvuldige opslag van de van u afkomstige data. Wij zijn niet aansprakelijk voor de beschadiging of het verliezen van de bij ons of bij derden opgeslagen data.
10.6. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet als de schade te wijten is aan opzet of grove schuld aan onze zijde.

11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
11.1. Deze algemene voorwaarden en alle rechtsbetrekkingen met ons zijn onderworpen aan Nederlands recht.
11.2. Bij eventuele geschillen is de rechtbank te Zeeland-West-Brabant exclusief bevoegd.